Novi pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah PURES 2010

Novi Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah PURES, Ur. l. RS, št. 52/10, ki je stopil v veljavo 1. julija 2010, bo pomembno vplival na objekte, ki se bodo prenavljali in gradili v prihodnje, saj določa ostre kriterije za toplotno zaščito in obvezen delež obnovljivih virov energije v novih objektih. Pravilnik je bil sprejet na osnovi zahtev, ki jih predpisuje evropska direktiva o energetski učinkovitosti stavb, katere cilj je zagotavljanje zanesljivosti oskrbe z energijo in doseganje ciljev Kjotskega protokola (8% zmanjšanje emisij do leta 2012).

Omenjena direktiva državam članicam nalaga, da v svojem pravnem redu uredijo izračun energetske učinkovitosti stavb, določitev minimalnih zahtev glede energetske učinkovitosti novih stavb in večjih obstoječih stavb v primeru večjih prenov, izdelavo študije izvedljivosti alternativnih sistemov oskrbe z energijo za večje nove stavbe (nad 1.000 m2), energetsko certificiranje stavb ter redne preglede kotlov in klimatskih sistemov.

Celotno besedilo pravilnika je dosegljivo na: www.energetskabilanca.si/pures2010

Katere so pomembnejše zahteve PURESa?         

  • 25 odstotkov energije moramo zagotoviti iz obnovljivih virov energije;
  •  toplotna zaščita v novogradnjah in stavbah, ki se bodo prenavljale, bo učinkovitejša (za stanovanjske stavbe mora biti U<0.28 W/m2K kar pomeni 10cm ali več izolacije na opečnem modularcu);
  •  v ogrevalnih sistemih z vodo je temperatura znižana s 70 oziroma 90 na 55 stopinj celzija;
  • določena je največja dovoljena moč za hlajenje stavbe, ki se ne sme prekoračiti;
  • povprečna osvetljenost stavbe in uporaba svetil sta omejeni.

Ponujamo Vam in za Vas lahko izdelamo:

  • Elaborat gradbene fizike za področje učinkovite rabe energije v stavbah (elaborat URE)
  • Izkaz energijskih lastnosti stavbe
  • Energetsko izkaznico

Do 31. decembra 2010 se lahko vlogam za izdajo gradbenega dovoljenja prilagajo projekti za pridobitev gradbenega dovoljenja, izdelani po dosedanjih predpisih, od 1. januarja 2011 pa se sme zahtevi za izdajo gradbenega dovoljenja priložiti samo projekt, izdelan v skladu s tem pravilnikom.